Další omezení jednorázovvých plastů

Téměř na den přesně uplynuly 4 roky, kdy jsem jako zpravodajka tohoto tisku předkládala výboru svou zpravodajskou zprávu k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Předkládaný návrh zákona je výslednou podobou řešení, které Česká republika zvolila v boji proti jednorázovým plastům, které se staly v posledních letech – i mimo covidovou dobu – v Evropě velmi nadužívané a jejichž dopad na životní prostředí je nebo může být fatální.

Současná společnost se bohužel již nenachází v době, kdy by k omezení těchto dopadů mohla postačovat pouze osvětová činnost o dostupných alternativách, o systémech opětovného využití nebo o řádném nakládání s odpady. Proto je podle zpravodajky nezbytné v rámci sledování společného veřejného zájmu přistoupit k určitým restriktivním krokům jako je úplný zákaz některých plastových výrobků, k nimž dnes již existují plnohodnotné alternativy s menší zátěží na životní prostředí. Podle Ministerstva životního prostředí by se tak měla ročně snížit spotřeba daných výrobků o zhruba 1,77 miliardy kusů.

Zpravodajská zpráva

k návrhu zákona

o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

 Senátní tisk č. 285

 Obsahově

Návrh zákona je transpozicí evropské směrnice do českého právního systému, jejíž transpoziční lhůta uplynula již před déle než rokem – 3. července 2021. Jedná se o další z řady úprav týkajících se omezení dopadu některých plastových výrobků na jedno použití na naše životní prostředí, a to od jejich uvedení na trh a do oběhu, až po nakládání s nimi jakožto odpadem.

Předmět úpravy lze rozdělit do čtyř částí. Jedná se o vybrané plastové výrobky:

 1. které mají být zakázány uvádět na trh,
 2. na které se má vztahovat povinnost označování,
 3. ke kterým se má vztahovat osvětová činnost,
 4. ke kterým se má vztahovat požadavek na určení pověřeného zástupce a na úhradu nákladů obcím na úklid a likvidaci odpadu.

 A) Zákaz uvádět na trh má platit pro:

 1. Vatové tyčinky (nezdravotnického charakteru)
 2. Příbory – vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky
 3. Talíře
 4. Brčka (nezdravotnického charakteru)
 5. Nápojová míchátka
 6. Tyčky k uchycení a podpěře balónků, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, včetně mechanismů těchto tyček
 7. Nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem nebo bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které jsouurčeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou obvykle spotřebovávány z této nádoby připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny
 8. Nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček
 9. Nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček
 10. Výrobky z oxo-rozložitelného plastu (který se postupem času rozpadá na mikroplasty)

B) Povinnost označování se má vztahovat na:

 1. Hygienické vložky a tampony a aplikátory tamponů
 2. Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu
 3. Předvlhčené ubrousky pro péči o domácnost
 4. Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
 5. Nápojové kelímky

 

 1. C) Osvětová činnost se má vztahovat na:
 2. Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
 3. Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost.
 4. Balónky, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům
 5. Hygienické vložky a tampony a aplikátory tamponů

D) Požadavek na určení pověřeného zástupce a na úhradu nákladů na úklid odpadu se má vztahovat na:

 1. Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
 2. Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost
 3. Balónky, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům.

Výkon státní správy v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků je rozdělen mezi řadu orgánů státní správy. Jsou jimi:

 • Ministerstvo životního prostředí,
 • Česká inspekce životního prostředí,
 • Česká obchodní inspekce,
 • krajské hygienické stanice,
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
 • celní orgány.

Výrobky, jejichž dovoz se zakazuje, a které byly dovezeny přede dnem nabytí účinnosti zákona, musí dovozce, zpětně vyvézt nebo zničit, a to do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon má nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s několika výjimkami.

 1. Legislativní proces
 • Vládní předklad do Poslanecké sněmovny – 24. listopadu 2021
 • čtení – 26. ledna (přikázáno výboru pro životní prostředí)
 • Výbor pro životní prostředí – 10. března a 13. dubna 2022 (pozměňovací návrhy)
 • čtení – 3. června 2022 (uplatněny pozměňovací návrhy)
 • Výbor pro životní prostředí – 8. června 2022 (doporučení PS přijmout ve znění pozměňovacích návrhů)
 • čtení – 20. července 2022 (schváleno 113 ze 117 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo)

III. Změny provedené v Poslanecké sněmovně

Do výsledné podoby návrhu zákona se významně promítly změny původního vládního návrhu, k nimž došlo zejména na základě společného pozměňovacího návrhu skupiny poslanců[1].

Veškeré přijaté úpravy se jeví jako prospěšné pro efektivní implementaci evropské směrnice a reflektují také prodlevu mezi předkladem návrhu zákona těsně před koncem předchozího funkčního období Poslanecké sněmovny a právě probíhajícím současným legislativním procesem.

 1. Legislativní připomínky

Veškeré legislativně technické připomínky shledané senátním legislativním odborem i samotnou zpravodajkou tisku se nejeví natoli významné, aby stálo za to zpozdit přijetí návrhu zákona a vystavit tak Českou republiku riziku zahájení infringementu ze strany Evropské komise. Nehledě na riziko další prodlevy v reálné ochraně životního prostředí před jednorázovými plasty, která je primárním cílem přijímané politiky.

 1. Stanovisko zpravodajky

Téměř na den přesně uplynuly 4 roky, kdy zpravodajka tohoto tisku předkládala výboru svou zpravodajskou zprávu k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Předkládaný návrh zákona je výslednou podobou řešení, které Česká republika zvolila v boji proti jednorázovým plastům, které se staly v posledních letech – i mimo covidovou dobu – v Evropě velmi nadužívané a jejichž dopad na životní prostředí je nebo může být fatální.

Současná společnost se bohužel již nenachází v době, kdy by k omezení těchto dopadů mohla postačovat pouze osvětová činnost o dostupných alternativách, o systémech opětovného využití nebo o řádném nakládání s odpady. Proto je podle zpravodajky nezbytné v rámci sledování společného veřejného zájmu přistoupit k určitým restriktivním krokům jako je úplný zákaz některých plastových výrobků, k nimž dnes již existují plnohodnotné alternativy s menší zátěží na životní prostředí. Podle Ministerstva životního prostředí by se tak měla ročně snížit spotřeba daných výrobků o zhruba 1,77 miliardy kusů.

Po předkladateli návrhu, tedy zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, zpravodajka požaduje pouze doplnění, jaký odhaduje administrativní dopad na obce a města v souvislosti se zaváděnou úhradou nákladů v rámci obecního systému odpadového hospodářství a zda proběhla se zástupci měst a obcí nějaká širší diskuse ohledně jejich povinnosti poskytovat součinnost výrobcům zmíňovaných výrobků.

Zpravodajka navrhuje Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí doporučit Senátu Parlamentu ČR schválit předložený návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

V Praze dne 5. srpna 2022

senátorka Renata Chmelová

zpravodajka výboru

[1] Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Bureše, Jana Hofmanna, Václava Krále, Karla Haase a Davida Šimka.

k návrhu zákona,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

 Senátní tisk č. 286

 

 1. Obsahově

Návrh zákona je doprovodným předpisem k transpozici evropské směrnice o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí do českého právního systému. Předmětem úpravy jsou tak související změny např. změna živnostenského zákona, zákona o daních z příjmů, zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, zákona o výrobcích s ukončenou životností a především zákona o obalech.

V posledním jmenovaném zákoně č. 477/2001 Sb. o obalech se nově:

–     zakazuje uvádět na trh obaly uvedené v části A nové přílohy č. 4 k tomuto zákonu, pokud nebudou splňovat požadavek, že je k nim po stanovenou dobu připevněn specifikovaný uzávěr nebo víčko,

–     zpřesňuje, že úprava pro vratné zálohované obaly se vztahuje jak na jednorázové, tak na opakovaně použitelnévratné zálohované obaly,

–     umožňuje spotřebiteli předat odpad z vybraného vratného zálohovaného jednorázového obalu na sběrné místo do provozovny osoby, která dané vybrané vratné zálohované jednorázové obaly uvádí na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli, přičemž jejich druhy stanoví vyhláška Ministerstva životního prostředí,

–     stanovují cíle zpětného odběru odpadu, které musí dosáhnout osoba uvádějící obaly uvedené v části B přílohy na trh nebo do oběhu:

o   od 1. ledna 2025 minimálně 77 % hmotnosti těchto obalů uvedených v daném kalendářním roce na trh nebo do oběhu,

o   od 1. ledna 2029 minimálně 90 % hmotnosti těchto obalů uvedených v daném kalendářním roce na trh nebo do oběhu,

–     osoba uvádějící na trh nebo do oběhu příslušné obaly nebo obalové prostředky (část C nebo D přílohy) musí hradit obcím náklady na úklid pohozeného odpadu z takových výrobků, jeho přepravu a zpracování, přičemž výrobce takových obalů musí zasmluvnit minimálně 90 % obcí v České republice, v nichž žije alespoň 90 % z počtu obyvatel České republiky,

–     zavádí osvětová činnost, v rámci které se stanovují jednak informační povinnosti výrobců obalů, např. o způsobu zajištění zpětného odběru, a také informační povinnost výrobců příslušných obalů a obalových prostředků,

–     osoba uvádějící obal, který je uveden v části B přílohy a který je vyroben z polyethylentereftalátu (PET) jakožto hlavní složky, na trh nebo do oběhu musí zajistit, aby obsahoval minimálně 25 % recyklovaných plastů,

–     osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal, který je uveden v části B přílohy, musí zajistit, aby obsahoval minimálně 30 % recyklovaných plastů.

Zákon má nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s několika výjimkami.

 1. Legislativní proces v Poslanecké sněmovně
 • Vládní předklad do Poslanecké sněmovny – 24. listopadu 2021
 • čtení – 26. ledna a 2. března 2022 (přikázáno výboru pro životní prostředí)
 • Výbor pro životní prostředí – 13. dubna 2022 (pozměňovací návrhy)
 • čtení – 3. června 2022 (uplatněny pozměňovací návrhy)
 • Výbor pro životní prostředí – 8. června 2022 (doporučení PS přijmout ve znění pozměňovacích návrhů)
 • čtení – 20. července 2022 (schváleno 112 ze 119 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo)

III. Změny provedené v Poslanecké sněmovně

V Poslanecké sněmovně byly provedeny významné změny pouze v návrhu změny zákona o obalech. Veškeré přijaté úpravy se jeví jako prospěšné pro efektivní implementaci evropské směrnice. 

 1. Legislativní připomínky

K návrhu zákona nebyly ze strany zpravodajky ani senátního legislativního odboru shledány žádné zásadní legislativní připomínky.

 1. Stanovisko zpravodajky

 Zpravodajka navrhuje Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí doporučit Senátu Parlamentu ČR schválit předložený návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

V Praze dne 5. srpna 2022

senátorka Renata Chmelová

zpravodajka výboru

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *