Památný den Sokolstva: pietní akt u vršovické sokolovny

Vážení přítomní, dámy a pánové, bratři a sestry Sokolové!

Děkuji upřímně za vaše pozvání a za možnost připomenout si s vámi 8. říjen – poprvé takto oficiálně v Praze 10 – jako Památný den Sokolstva. Sokolové vždycky bojovali za svobodu a demokracii. Byli věrní naší republice. Budovali náš stát, spoluutvářeli svou domovinu, svoje okolí.

Pokračování textu Památný den Sokolstva: pietní akt u vršovické sokolovny

Dopis panu ministrovi dopravy

Napsala jsem dopis panu ministrovi Kremlíkovi, abych mu připomněla jeho slib, který mi dal při našem setkání na jednání pléna Senátu.

„Při osobním rozhovoru během jednání 11. schůze Senátu jste mi osobně slíbil se tímto tématem zabývat a učinit všechny potřebné kroky pro urychlení celého legislativního procesu v Poslanecké sněmovně. Dovoluji si tedy Vám tímto dopisem naši dohodu ze 14. srpna 2019 zdvořile připomenout.“

Pokračování textu Dopis panu ministrovi dopravy

Budoucí generace dostaly na frak, chci to změnit

Naše městská část spravuje celkem 13 základních škol, do nichž 1. září nastoupí kolem tisícovky prvňáků. Specifikem hlavního města je možnost rodičů dát dítě jinam než do své městské části – samozřejmě pokud s tím daná škola souhlasí. U nás je takových dětí celá čtvrtina!

Renata Chmelová, starostka Prahy 10, sdružení VLASTA

Pokračování textu Budoucí generace dostaly na frak, chci to změnit

Projev k stému druhému výročí vítězství v bitvě u Zborova

Vážení přítomní,

děkuji za vaše pozvání. S radostí jsem ho po dvou letech opět přijala.

Připomínáme si sté druhé výročí okamžiku, kdy u Zborova na Ukrajině zvítězila Československá střelecká brigáda. Zvítězila v bitvě, která nebyla velká, ale která má obrovský význam pro naši státnost, pro naši samostatnost, pro naše zdravé sebevědomí.

Jedním z atributů státnosti je dobře zorganizovaná armáda podřízená civilním autoritám. Můžeme mít identitu kulturní, náboženskou, jazykovou, národní, ale mnohdy ani toto všechno dohromady nestačí na samostatnost, na vlastní státní existenci.

Pokračování textu Projev k stému druhému výročí vítězství v bitvě u Zborova

Uctění památky Milady Horákové a obětí politických procesů komunistického režimu

Vážení přítomní,

děkuji vám za pozvání na pietní akt, který se koná v Den památky obětí komunistického režimu – v den popravy doktorky Milady Horákové.

Milada Horáková je pro nás symbol. Zástupný, silný a živý symbol.

Pokračování textu Uctění památky Milady Horákové a obětí politických procesů komunistického režimu

Otáčet hlasovací lístky už volební komisaři při sčítání nemusí. Volby se tím ale dvojnásob prodražují

Vážený pan
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy,
státní správy a územní samosprávy
Ministerstvo vnitra ČR
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

V Praze dne 10. června 2019

Vážený pane náměstku,
obracím se na Vás, jako na představitele Ministerstva vnitra, které je ústředním správním orgánem na úseku voleb do Evropského parlamentu, metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu a zároveň zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků, s připomínkou k právě proběhlým volbám do EP a s návrhem k budoucí organizaci voleb.

Zákonem č. 38/2019 Sb., ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu a zákon o krajském referendu a soudní řád správní (dále jen „technická novela volebních zákonů“) byly přijaty technické změny, které dle důvodové zprávy k tomuto zákonu, nemají vliv na fungování volebního systému, zefektivňují však organizační stránku voleb a ve výsledku přispívají též k důstojnosti voleb. Jednou z těchto technických změn je i změna, že s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, budou hlasovací lístky tištěny jednostranně. V důvodové zprávě je uvedeno, že nárůst nákladů ze státního rozpočtu spočívající v zavedení jednostranných hlasovacích lístků ve volbách, tedy jejich zvětšení z formátu A5 na formát A4 pro volby do Evropského parlamentu činí cca 43 mil. Kč oproti stávajícím 23 mil. Kč na volby (u voleb do Poslanecké sněmovny 36 mil. Kč oproti stávajícím 17 mil. Kč na volby a u voleb do zastupitelstev krajů cca 47 mil. Kč oproti stávajícím 27 mil. Kč na volby). I když se citovaná technická novela volebních zákonů nevztahovala na volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019, Ministerstvo vnitra zajistilo, aby hlasovací lístky i pro tyto volby byly vytištěny již jednostranně. Při počtu 39 kandidujících subjektů tvoří sada hlasovacích lístků poměrně velký materiál.

Chtěla bych Vás upozornit na skutečnost, že tato technická změna v praxi volebních orgánů (starosta, obecní úřad) v žádném případě nezefektivňuje organizační stránku voleb, naopak změna pro nás znamená nepřiměřené zatížení. Podotýkám, že Městská část Praha 10 má 109 volebních okrsků a cca 79 235 voličů. Vždy nám byly hlasovací lístky z tiskárny dodány jedním závozem, nyní byly hlasovací lístky dodány čtyřmi závozy. Pro uskladnění hlasovacích lístků jsme museli vyčlenit jednou tak velký prostor než v minulosti, což je samozřejmě z prostorového hlediska problém. Manipulace s hlasovacími lístky pro zaměstnance je těžší a složitější. Velikost hlasovacích lístků významně ztížila roznos hlasovacích lístků, neboť roznášející musí volební okrsek zanášet po částech. Pokud je v domácnosti více voličů, je problém hlasovací lístky vložit do schránky. Dále také ve volební místnosti musí být vyčleněn, obrovský prostor, aby na viditelném místě mohly být vyvěšeny všechny hlasovací lístky s nápisem „VZOR“ a všechny ostatní dokumenty, které se dle volebního zákona musí ve volební místnosti vyvěsit. Volební místnosti, které jsou většinou umístěny ve třídách základních škol, však tento prostor nemají a není v možnostech úřadu vybavit každou volební místnost dalšími nástěnkami.

Chápu, že Ministerstvo vnitra muselo předkládanou technickou novelou volebních zákonů reagovat na nedostatky v činnosti okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017, na které upozornil i Nejvyšší správní soud ve svém usnesení sp. zn. Vol 58/2017 – 173 ze dne 19. listopadu 2017. Domnívám se však, že zavedení jednostranného hlasovacího lístku ve formátu A4 pro volby do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny a zastupitelstev krajů z důvodu, že členové okrskové volební komise neumí pracovat s oboustranným hlasovacím lístkem, není krokem správným směrem. Naopak tato technická změna znamená obrovské navýšení nákladů ze státního rozpočtu, v praxi nepřiměřeně zasahuje do přípravy, průběhu a organizace voleb volebními orgány a spotřebovává zbytečně neuvěřitelné množství papíru.

Apeluji na Vás, aby ministerstvo na základě ekonomického a provozního dopadu této změny na organizaci voleb, přehodnotilo svůj postoj a iniciovalo novelu volebních zákonů k opětovnému zavedení oboustranného hlasovacího lístku. Domnívám se, že upozornit okrskovou volební komisi a voliče na oboustranné hlasovací lístky, jde i jiným způsobem (např. upozorněním otočit či hlasovací lístek je oboustranný), který nebude pro státní rozpočet a volební orgány, tak podstatným zásahem.

S pozdravem

Renata Chmelová
starostka městské části Praha 10
senátorka

 

Nový časopis Senát 2/2019 – Senátorka a její region

Jaká je síla senátorky a starostky

Patřím k těm, kteří mají to štěstí i tu práci vykonávat funkci senátorky a zároveň starostky. Je možné tyto dvě odpovědnosti propojit? A jak? Městská část Praha 10 je šestou největší obcí v České republice. Poslední dobou se zde veřejně probíralo nelegální bourání vily v chráněné památkové oblasti ve Vršovicích. Velmi citlivě občané vnímají opuštěné vraky. A třetí věc, o níž se tu chci zmínit, je informování občanů ze strany radnice i mezi sebou navzájem.

Elektronická verze čtvrtletníku ve formátu PDF 

Pokračování textu Nový časopis Senát 2/2019 – Senátorka a její region

Proslov ve Strašnickém krematoriu 2019

Pietní vzpomínka na oběti českého protinacistického odboje

      

Vážení přítomní,

přicházím, abych zde promluvila a abych se zde sklonila před obětmi z řad českého odboje z let 1939–1945.

Je to pro mne stejně silná chvíle jako před rokem.

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele,“ rezonuje mi v srdci prostá věta z Janova evangelia.

Proto jsem sem přišla. Protože jsem jednoduše vděčná.

Pokračování textu Proslov ve Strašnickém krematoriu 2019

Můj dopis předsedovi ČSBS Ing. Jaroslavu Vodičkovi

Vážený pane předsedo Vodičko,

v minulých dnech se ke mně dostala informace, že Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu rozesílá Vaším jménem oficiální pozvánku na pietní vzpomínku na příslušníky Českého národního odboje před Strašnickým krematoriem, kterou spolu pořádá MČ Praha 10 a Oblastní výbor ČSBS Praha 10.

Současně s touto pozvánkou je rozesílán tento papírový ústřižek.

Ráda bych tímto zdůraznila, že tento pietní akt pořádá MČ Praha 10 s Oblastním výborem ČSBS Praha 10 v čele s panem předsedou Říhou, nikoli s Ústředním výborem ČSBS. Ohrazuji se proto proti Vašemu svévolně rozesílanému sdělení, které není známo ani mně, ani panu předsedovi Říhovi, a zejména se ohrazuji proti tomu, abyste dále vystupoval za organizátory tohoto pietního aktu.

Je v nejvyšším zájmu nás všech, aby vzpomínka na příslušníky Českého národního odboje a jejich rodinné příslušníky, včetně Lidických mužů popravených na Kobyliské střelnici, proběhla se vší úctou zejména k těmto obětem, které padly za naši svobodu.

S pozdravem

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10

 

na vědomí:
Petr Říha, předseda OV ČSBS Praha 10
Jaroslav Kubera, předseda Senátu PČR