Zahrádkářské osady na území Prahy 10

Zahrádkářské osady tvoří součást zelené infrastruktury města. Slouží jako místo rekreace, ale i produkce, a zároveň zvyšují biologickou rozmanitost města.

Pro potřeby projednávání zahrádkářského zákona, jsem si udělala malou „inventuru zahrádek“ v celém mém senátním obvodu  (většina MČ Praha 10 a sousední menší Městské části Dubeč a Štěrboholy). A momentální stav hodnotím jako poměrně uspokojivý.

Malešice (U Kapličky)
https://www.zahradkari.cz/zo/u_kaplicky/

Větší ze dvou Malešických kolonií leží východně od Malešického lesa na rozloze 2,3 ha.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: „Lesní porosty“, „čistě obytné“, „izolační zeleň“ a „parky“.

 

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Metropolitní plán na tomto místě s kolonií počítá a vymezuje zde plochu „zahrádková osada“.

Vlastnické vztahy: HMP Praha vlastní celé dotčené území.

 

 

 

 

 

 

Malešice (U Trati)

Menší z malešických lokalit (1,1 ha), ke které ze severu přiléhá rušená železniční trať.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: „Zahrádky a zahrádkové osady“, menší část pak v „čistě obytném“ území.

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Metropolitní plán téměř na celé ploše ponechává zahrádky a vymezuje zde plochu „zahrádková osada“.

Vlastnické vztahy: HMP Praha a několik fyzických osob ve východní části kolonie.

 

 

 

 

 

 

Skalka (Dolínecká)

Větší z lokalit na Skalce (5,4 ha). Osada je situována za městským okruhem.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: „Zahrádky a zahrádkové osady“.

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Metropolitní plán ponechává stejné využití a vymezuje zde plochu „zahrádková osada“.

Vlastnické vztahy: Mnoho fyzických osob vlastnící 1 parcelu, nebo jen její část a také jsou zde spoluvlastníkem organizace státu.

 

Skalka (Přetlucká)

Menší (3,8 ha) podlouhlá lokalita na Skalce.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: Zahrádky a zahrádkové osady.

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Metropolitní plán na místě ponechává „zahrádkové osady“.

Vlastnické vztahy: Jednotlivé parcely většinou vlastní jedna fyzická osoba a dalším velkým vlastníkem je Český zahrádkářský svaz.

 

 

 

 

 

 

 

Záběhlice (U Záběhlického zámku)
https://www.zahradkari.cz/zo/nadzameckem/

Podlouhlá 2,2 ha velká lokalita v Záběhlicích na hranicích s MČ Praha 4. Využití ploch podle stávajícího územního plánu:

Zejména funkce „zahrádky a zahrádkové osady“ a „všeobecná obytná“, na menších částech také „veřejné vybavení, „čistě obytná“ a „louky a pastviny“.

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Metropolitní plán zachovává zahrádkami v podstatě bez zbytku tu část, která je nyní vedena jako „zahrádky a zahrádkové osady“. Zbytek území se nachází v transformační nebo rozvojové ploše.

Vlastnické vztahy: Zejména vlastnictví mnoha fyzických osob.

 

 

 

Záběhlice (Za Potokem)

Druhá lokalita v Záběhlicích ležící u břehu Botiče s rozlohou 2,2 ha.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: Funkční využití „zahrádky a zahrádkové osady“, „zahradnictví“ a „louky a pastviny“.

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Na naprosté většině území návrh nechává „zahrádkové osady“

Vlastnické vztahy: Největší část vlastní společnost Záběhlice Real s.r.o., menší pak ARANCIATA a dále fyzické osoby, popřípadě více fyzických osob a MČ Praha 10 svěřením od HMP Praha.

 

Bohdalec (Na Slatinách)

Tato kolonie se rozprostírá na rozloze 15,9 ha. Tvoří svébytnou část MČ s využitím některých objektů k trvalému bydlení.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: Převažují plochy „zvláštní komplexy – ostatní“, „zeleň městská a krajinná“ a „zahradnictví“. Dále jsou obsaženy také plochy „všeobecné smíšené“ a „izolační zeleň“.

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Na území je vymezena transformační plocha s obytným využitím. Do budoucna se tedy předpokládá změna využití tohoto území.

Vlastnické vztahy: Mnoho vlastníků – fyzické osoby, HMP Praha se svěřenou správou Praze 10, státní organizace – Správa železnic, právnické osoby, např. Sitel.

Bohdalec (Pod Bohdalcem)

Druhá kolonie na Bohdalci má necelé 4 ha a leží západně od první lokality. Podobně jako první lokalita je na území VRÚ s předpokládanými změnami.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: Plochy „všeobecné smíšené“ téměř po celé rozloze lokality.

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Stejně jako na území první lokality je i zde vymezena transformační plocha s obytným využitím. Do budoucna se tedy předpokládá změna využití tohoto území.

Vlastnické vztahy: HMP Praha, svěřená správa Praha 10 v podstatě na celém území.

Strašnice – Union

Nejmenší z lokalit v MČ Praha 10 se rozprostírá na 0,7 ha severně od železniční tratě Hostivař – Vršovice.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: Naprostá většina ploch je v ploše „sportovní“. Menší část na plochách „dopravních“ a s využitím „všeobecné smíšené“.

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Stejně jako na území lokalit na Bohdalci je i zde vymezena transformační plocha s obytným využitím. Do budoucna se tedy předpokládá změna využití tohoto území.

Vlastnické vztahy: Většina území je ve vlastnictví státních organizací, zbývající pak v rukou několika fyzických osob.

Jahodnice

Do území Štěrbohol zasahuje malá část zahrádkářské osady Jahodnice v rozloze 0,6 ha.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: Zahrádky a zahrádkové osady s územní rezervou OV-C (všeobecné smíšené s kódem míry využití C).

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Vymezeno jako „zahrádkové osady“.

Vlastnické vztahy: Nejrozsáhlejší pozemek je vlastněn z ½ státem (Státní pozemkový úřad) a z ½ soukromými osobami Propper Dan ¼ a Propper Gad ¼ (červeně). Další, na ploše méně zastoupené okrajové pozemky jsou vlastněny v jednom případě Propper Danem ½ a Propper Gadem ½ (průheldné) a ve druhém BRE Štěrboholy (zeleně).

Slatiny

Severně od Dubče leží největší zahrádková osada v obvodu. Je rozdělená do tří částí a celkem zabírá plochu 31,3 ha.

Využití ploch podle stávajícího územního plánu: Na většině plochy převládá využití Zahrádky a zahrádkové osady. Na části území to pak jsou Sady, zahrady a vinice. Na území jsou územní rezervy: OV-C (všeobecné smíšené s kódem míry využití C), OB (čistě obytné s kódem míry využití B, C, D – dle lokality).

Využití ploch podle návrhu metropolitního plánu: Na většině území vymezeno jako „zahrádkové osady“.

Vlastnické vztahy: Většina území je v soukromých rukou fyzických osob.

 

Souhrnné informace o rozsahu zahrádkářských osad v hl.  m.Praze

V roce 1965 bylo v Praze 99 osad o výměře 258 ha. Velká část z nich měla být zlikvidována, což mělo být kompenzováno novými plochami v zeleném pásu města.
Územní plán z roku 1976 počítal s 583 ha osad, ten z roku 1986 dokonce s 660 ha, ale jen 170 ha z toho mělo být původních reálně fungujících osad. Nové osady měly být umisťovány na okraj města a do těsné blízkosti zástavby, v méně pohledově exponovaných místech s nižší kvalitou zemědělské půdy, jako součást systému zeleně (Gibas a kol. 2013).
Průzkum v roce 1997 vymezil rozlohu osad dokonce na 1020,3 ha (Vinterová 1997). Pak rozloha osad začala klesat – v roce 2004 se držela nad 800 ha, v roce 2009 mezi 600 a 700 ha. Hodnocení Mackoviče a kol. (2011) došlo k číslu mezi 400 a 500 ha.

Nyní se na území Prahy dle průzkumu z roku 2018 nachází cca 200 funkčních osad s rozlohou málo přesahující 600 ha. Dalších cca 50 ha je na území 34 tzv. přechodových osad.

Celkem zhruba polovina funkčních osad je podle současného územního plánu zahrnuta v plochách PZO (zahrádky a zahrádkové osady) a PZO kombinovanými s další plochou využití.

 

2 komentáře u „Zahrádkářské osady na území Prahy 10“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *