Podala jsem námitky MČ Praha 10 ke stavebnímu povolení: Obytný soubor „Blažimská (dříve „Trojmezí“)

Prostudovali jsme s kolegou Milanem Maršálkem za Koalici VLASTA (předsedou výboru pro životní prostředí a předsedou komise územního rozvoje MČ Praha 10) všechny podklady k vydání stavebního povolení stavby Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E (dříve OS „Trojmezí“) a dospěli jsme k následujícím námitkám, které jsem za MČ Praha 10 podala.

 

 

 

 

 

 

Úřad městské části Praha 11, Odbor výstavby
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

 

Věc:      Námitka do stavebního řízení o vydání povolení stavby s názvem:

Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E na pozemku parc. č. 3466/1 a 3485, oba                v k. ú. Chodov, parc. č. 2871/1, 2882/1, 2882/2, vše v k. ú. Záběhlice

Městská část Praha 10, zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou MČ Praha 10, se vyjadřuje jako účastník stavebního řízení dle § 109, bodu e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Na základě výše uvedeného tímto řádně v zákonné lhůtě podáváme

n á m i t k u

do stavebního řízení o vydání povolení stavby s názvem „Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E“ na pozemku parc. č. 3466/1 a 3485, oba v katastrálním území Chodov, parc. č. 2871/1, 2882/1, 2882/2, vše v katastrálním území Záběhlice, jejímž stavebníkem je spol. CENTRAL GROUP Trojmezí a.s., IČO 27917380, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle, kterého zastupuje spol. CENTRAL GROUP a. s., IČO 24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle. Dne 20. 02. 2020 podal stavebník žádost o vydání povolení stavby.

Předložená projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení obsahuje návrh novostaveb „Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E“ na pozemku parc. č. 3466/1 a 3485, oba v katastrálním území Chodov, parc. č. 2871/1, 2882/1, 2882/2, vše v katastrálním území Záběhlice, nacházející se ve volné ploše mezi ulicemi Klapálkova, Čenětická a Blažimská. Dnes je plocha bez využití s pokryvem náletovou zelení či vzrostlými stromy.

Dotčené bytové domy A, B a E jsou součástí Obytného souboru Blažimská. Bytové domy jsou rozděleny do sekcí. Sekce A (A1, A2, A3) sdružuje bytové domy o šesti nadzemních podlažích s celkovým počtem 60 bytových jednotek a 6 nebytových prostor a dvě podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné garáže s 57 parkovacími a odstavnými stáními, technické zázemí objektu a sklepní kóje. Jednotlivé sekce jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Zastavěná plocha 2224 m2.

Sekce B (B1 až B3) o šesti nadzemních podlažích a o dvou podzemních podlažích ve kterých jsou umístěny hromadné garáže obsahující 104 parkovacích a odstavných stání, technické zázemí objektu a sedmi nadzemních podlažích, ve kterých bude celkem 93 bytových jednotek a 15 nebytových prostor. Zastavěná plocha 2456 m2. Tyto objekty jsou uspořádány do oblouku v pravidelných rozestupech a jsou propojeny spojovacím krčkem v úrovni 1. PP (mezi B1 a B2) a 2. PP (mezi B2 a B3).

Sekce E je samostatný objekt obsahující 4 NP a 1 PP, kde jsou umístěny hromadné garáže obsahující 26 stání, technické zázemí objektu a sklepní kóje. V objektu E bude celkem 26 bytových jednotek a 6 nebytových prostor. Zastavěná plocha 981 m2.

Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) navrhovaný obytný soubor leží ve funkční ploše „OB – E – čistě obytné“ s nejvyšším přípustným koeficientem podlažních ploch KPP = 1,1 a „NL – louky, pastviny“.

V důsledku nárůstu dopravy lze v lokalitě očekávat zhoršení kvality ovzduší, a to hlavně v době výstavby. Rozsáhlé zemní práce budou probíhat po dobu několika týdnů. Tyto faktory sice budou působit po omezenou dobu, ale výrazně zhorší užívání a pohyb v dané lokalitě. Z toho důvodu a zároveň z důvodu těsné blízkosti přírodního parku, který je významným rekreačním územím, žádáme o celkové vyloučení stavebních prací o víkendech a svátcích. Po zpracování přesného plánu organizace výstavby, nasazení strojních sestav a akustických parametrů stavební techniky požadujeme předložení splnění hygienických limitů vypracováním akustické studie.

Oblast tzv. „Trojmezí“ (dále jen také „Trojmezí“) je velkým nezastavěným územím, které zasahuje do územní působnosti celkem čtyř městských částí. Konkrétně MČ Praha 4, MČ Praha 10, MČ Praha 11 a MČ Praha 15. Území je v současnosti ze všech stran obklopeno zástavbou pražských čtvrtí, jmenovitě Hostivař, Chodov, Spořilov a Záběhlice. Svou funkcí je zejména pro místní obyvatele přírodním a rekreačním zázemím, které současně poskytuje mnoho ekosystémových služeb. Části Trojmezí jsou chráněny z důvodu ochrany krajinného rázu jako přírodní park Hostivař-Záběhlice a část lokality v okolí toku Botiče je se statutem ZCHÚ jako přírodní památka Meandry Botiče. Územím dále prochází biokoridor územního systému ekologické stability (ÚSES) a v územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je území vedeno jako součást celoměstského systému zeleně. Obáváme se, že napojení Obytného souboru „Blažimská“ vytvoří precedens, který vyvolá řetězovou reakci zastavování tohoto území.

Trojmezí bylo a dlouhodobě je vystaveno snahám o realizaci výstavby. Tlak na změnu platného územního plánu byl patrný již od poloviny první dekády tohoto století. Situace se nezměnila a platí dodnes. Nicméně zastupitelstvo MČ Praha 10 má jasně stanovené priority.

V roce 2018, kdy se obnovily diskuze o Trojmezí, tehdejší vedení hl. m. Prahy vytipovalo jako jednu z lokalit vhodných k vybudování nových městských bytů. Proti této snaze se městské části Praha 4, Praha 11 a Praha 15 vymezily společným Memorandem za ochranu Trojmezí ze dne 12. 9. 2018 (dále jen Memorandum). MČ Praha 10 se k tomuto Memorandu připojila usnesením RMČ č. 805 z 20. 9. 2018. Uvedené usnesení souhlasí se zněním Memoranda a s připojením MČ Praha 10 k Memorandu, což bylo následně písemně potvrzeno všem zúčastněným stranám dopisem MČ Praha 10 ze dne 26. 9. 2018.

Na začátku roku 2020 se o Trojmezí znovu začalo hovořit v médiích v souvislosti s plánem výkupu pozemků ze strany hl. m. Prahy. MČ Praha 10 proto iniciovala společnou schůzku starostů městských částí Praha 10, Praha 11 a Praha 15 s radním hl. m. Prahy Janem Chabrem, který má v gesci mj. oblast majetku. Tito se společně dohodli na založení pracovní skupiny pro Trojmezí a na prioritě vykupování pozemků s cílem posílení přírodního charakteru území.

Dne 9. 3. 2020 se zmíněným územím zabýval také Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10, jenž jednomyslně přijal usnesení vyjadřující nesouhlas se zástavbou území tzv. „Trojmezí“ v katastrálním území Záběhlice (na území MČ Praha 10) a stejně tak nesouhlas s případnou zástavbou území celé oblasti tzv. „Trojmezí“. Obojí z důvodu zachování zeleně v této oblasti. Výbor také doporučil Radě MČ Praha 10 iniciovat při jednáních s hl. m. Prahou vznik koncepce posílení přírodního charakteru celé oblasti tzv. „Trojmezí“.

S ohledem na fragmentaci záměru na jednotlivé objekty, komunikace apod. a jejich samostatné povolovací procesy lze vyslovit domněnku, že stavebník účelově rozdělil řízení na více částí tak, aby nebylo možné navržený záměr adekvátně posoudit. Část „Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E“ vyhoví platným KPP současně platným ÚP SÚ HMP, ale není zřejmé, zdali jim vyhoví i po výstavbě druhé etapy, která sdružuje sekci C, bytové domy C1, C2, C3 , C4 o šesti nadzemních podlažích a samostatný bytový dům D, též o šesti nadzemních podlažích a o zastavěné ploše stejné, ne-li větší než u sekce B.

Dále uvádíme, že hlavní napojení obytného souboru je vedeno pravděpodobně ulicí Klapálkova. Napojení obytného souboru ale není oficiálně zveřejněno a nedá se k němu tudíž vyslovit žádné závazné stanovisko. 

K povolení uvedeného Obytného souboru „Blažimská“ má MČ Praha 10 následující námitky: 

  • Realizace Obytného souboru „Blažimská“ se neshoduje se vizemi a cíli MČ Praha 10, vizte Memorandum za ochranu Trojmezí.
  • Upozorňujeme, že komplexní realizací záměru výstavby Obytného souboru „Blažimská“ bude přečerpán kód E míry využití území funkční plochy OB – čistě obytné dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
  • Z výše uvedeného důvodu požadujeme, aby příslušný stavební úřad detailně prověřil celkovou naplněnosti koeficientu dle platného územního plánu a neumožnil povolení výstavby, která by byla nad rámec závazného koeficientu.
  • Dopravní řešení obytného souboru „Blažimská“ je z dostupné projektové dokumentace nejasné. Z dokumentů přístupných k nahlížení jsou sice zřejmé objekty BD, jejich dispozice, chodníky, zpevněné plochy, opěrné zdi, vjezdy do BD, ale hlavní napojení Obytného souboru „Blažimská“ na stávající uliční zůstává jen v rovině dohadů. Upozorňujeme, že ze strany MČ Praha 10 je trvalý nesouhlas s vedením přístupové komunikace k obytnému souboru ve směru o ulice Klapálkova, který by byl realizován přes pozemek č. parc. 2893/1 k. ú. Záběhlice.
  • Dále žádáme o prověření, zda se dělením stavby na jednotlivá povolovací řízení nejedná o obcházení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
  • Po zpracování přesného plánu organizace výstavby, nasazení strojních sestav a akustických parametrů stavební techniky požadujeme předložení splnění hygienických limitů vypracováním akustické studie a žádáme o celkové vyloučení stavebních prací o víkendech a státních svátcích.

S pozdravem

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *