Stanové městečko v Malešicích: Rozhodnutí primátora

Souhlasím, že je nutné bezodkladně řešit migrační vlnu válečných uprchlíků z Ukrajiny. Souhlasím, že současný pobyt lidí na hlavním nádraží je nedůstojný a trvale neudržitelný. Souhlasím, že pomáhat obětem je naše morální povinnost a jsem v tomto směru sama aktivní.

Zároveň ale apeluji na Magistrát hl. m. Prahy, aby při budování stanového městečka v Malešicích postupoval maximálně šetrně k životnímu prostředí. To, že vykácení porostu primátor nařídil je jeho pravomoc v rámci nouzového stavu.

Poučení pro příště zní: Pane primátore, komunikujte s námi, starosty, od začátku, od záměrů. Je to vždy win-win řešení pro všechny!

Obratem jsem reagovala na vyhlášené rozhodnutí primátora o bezodkladném odstranění porostů a provádění terénních úprav v místě stavby stanového městečka v Malešicích.

From: starostka (ÚMČ Praha 10)
Sent: Friday, May 27, 2022 5:10 PM
To: zdenek.hrib@praha.eu
Cc: Pecánek Martin Bc. VED OZP (ÚMČ Praha 10) <Martin.Pecanek@praha10.cz>; Markéta Štalmachová <marketa.stalmachova@praha.eu>; Šuran Marek Ing. (ÚMČ Praha 10) <Marek.Suran@praha10.cz>; Bohuslav Duba <bohuslav.duba@praha.eu>; Hamrník Jan Mgr. (ÚMČ Praha 10) <jan.hamrnik@praha10.cz>
Subject: Reakce na vydané Rozhodnutí primátora č. 1/2022 a č. 2/2022
Importance: High

Vážený pane primátore,

jako starostka MČ Praha 10 beru na vědomí Rozhodnutí primátora HMP o bezodkladném odstranění porostů a provádění terénních úprav v Malešicích, které jste dnes vydal.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kácení rozsáhlého porostu, které by se za jiných okolností řídilo pravidly stanovenými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, žádám Vás, abyste zajistil učinění všech kroků a opatření, která umožní minimalizovat negativní dopad realizace Vašeho rozhodnutí na přírodu a životní prostředí.

Konkrétně se jedná o toto:

  • vyloučit z kácení jednotlivé stromy, skupiny stromů nebo skupiny vzrostlejších keřů,
  • zajistit před zahájením prací ornitologický průzkum, který by určil, kde není s ohledem na hnízdění ptactva možné odstranění keřů; přímo při realizaci by měl být na místě ornitologický dohled,
  • pokud bude plocha pro potřeby nouzového přístřeší pro uprchlíky zpevněna, musí následně dojít k navrácení do původního stavu, tedy obnovení nezpevněné travnaté plochy a
  • zajistit kompenzaci vzniklé ekologické újmy, tj.  za odstraněný porost by měla být následně realizována odpovídající náhradní výsadba, nejlépe pak formou výsadby stromů na stejných pozemcích.

Plně si uvědomuji, že je nutné neodkladně řešit migrační vlnu velkého rozsahu obyvatel Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu a poskytovat návaznou humanitární pomoc. Musíme však všemi silami zabránit vzniku zbytečných škod na životním prostředí a v Malešicích – oblasti se značnou historickou ekologickou zátěží – přírodu maximálně chránit a rozvíjet. Úřad MČ Praha 10 je připraven k maximální součinnosti a to jak v oblasti přenesené tak samostatné působnosti.

S pozdravem

Renata Chmelová
starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Přikládám odkazy na plné znění Rozhodnutí primátora.

Rozhodnutí o bezodkladném odstranění porostů a provádění terénních úprav:

https://deska.praha.eu/files/QCqyDqZ9lfDsnSohPeLjww==/cI2RJbeCpivSwfE97OEJOoysFFraOI7iM7Ce9YlYgvo=/MHMP%20947332%202022.pdf

Rozhodnutí o vybudování stanového městečka pro uprchlíky:

https://deska.praha.eu/files/H2lpvT0gPkhPs2OEt3pbxpl4aQpQ==/cI2RJbeCpivSwfE97OEJOoysFFraOI7iM7Ce9YlYgvo=/MHMP%20947415%202022.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *