Koaliční partneři neschválili můj návrh na odvolání MČ Praha 10: Obytný soubor „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“)

Předložila jsem Radě MČ Praha 10 návrh odvolání MČ Praha 10 ve věci stavby nazvané: Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E (dříve Obytný soubor „Trojmezí“).

K mému velkému překvapení pro podání odvolání na Radě MČ Praha 10 dne 24. 8. 2021 hlasovali pouze radní za Koalici VLASTA. Koaliční partneři tak zablokovali podání odvolání a tím dali konečnou zelenou této stavbě.

Jaké důvody mne k odvolání vedli si můžete přečíst níže.

Důvodová zpráva

MČ Praha 10, zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou MČ Praha 10, podala písemné námitky do stavebního řízení dne 21. 04. 2021 pod č. j. P10-183623/2021. Všem předmětným námitkám stavební úřad MČ Praha 11 nevyhověl.

V návaznosti na prostudování rozhodnutí o vydání stavebního povolení konstatujeme, že se neztotožňujeme s názorem stavebního úřadu, že podané námitky jsou nedůvodné a navrhujeme požadovat jejich opětovné posouzení u nadřízeného orgánu, tj. Magistrátu hl. m. Prahy.

Odůvodnění nedůvodnosti je postaveno zejména na konkrétních faktech, které dle projektové dokumentace detailně definují stavební záměr. Uplatněné námitky MČ Praha 10 směřují od jednotlivostí zejména k celkovému konceptu obytného souboru a jeho přímému rozporu s cílovým charakterem Trojmezí.

Dlouhodobým zájmem MČ Praha 10, resp. HMP a dle současně platného Memoranda za ochranu Trojmezí i zájmem MČ Praha 4, MČ Praha 11 a MČ Praha 15, je ochrana přírodně-krajinných hodnot lokality Trojmezí, jejího rekreačního potenciálu a významu pro obyvatele uvedených MČ,  viz přílohy č. 1 a 2.

Stavba, která je předmětem rozhodnutí – stavebního povolení má potenciál narušit tyto hodnoty. Význam těchto hodnot potvrzuje připravovaná Krajinářská studie „Trojmezí“, jejímž zadavatelem je HMP a zpracovatelem je IPR hl. m. Prahy. Krajinářská studie je zadávána na základě usnesení RHMP č. číslo 828 ze dne 19. 4. 2021 k návrhu znění Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“.

V uvedené záležitosti týkající se případného odvolání MČ Praha 10 vedla starostka MČ Praha 10, Renata Chmelová, korespondenci s místostarostou MČ Praha 11, Ing. Martinem Sedekem. Ta se týkala zejména informace o dohodnutém příspěvku investora záměru do infrastruktury v místě stavby (MČ Praha 11) oproti hájení veřejného zájmu ve smyslu udržitelného rozvoje území a podmínek pro příznivé životní prostředí a ochranu jeho přírodních hodnot (MČ Praha 10), viz přílohy č. 3 a 4.

Přílohou č. 5 předloženého materiálu je návrh odvolání proti rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu s názvem Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E.

Dopis městské části Praha 10 pro Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11

Úřad městské části Praha 11, Odbor výstavby
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415


Věc:      Odvolání proti rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu nazvanou:
Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E 

Městská část Praha 10, zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou MČ Praha 10, se vyjadřuje jako účastník stavebního řízení dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Na základě výše uvedeného tímto řádně v zákonné lhůtě podáváme

o d v o l á n í

proti rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu nazvanou: Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E (dále jen „stavba“), na pozemcích parc. č. 3466/1 (orná půda) a 3485 (orná půda), v katastrálním území Chodov, jejímž stavebníkem je společnost CENTRAL GROUP Trojmezí a.s., IČO 27917380, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 Nusle, kterou na základě písemné plné moci zastupuje společnost CENTRAL GROUP a.s., IČO 24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 Nusle; spis.zn. OV/20/010697/Bu, č.j. MCP11/21/023484/0V/Bu.

Stavba obsahuje:

Bytové domy A, B a E, které jsou součástí uceleného obytného souboru Blažimská.

– Bytový dům A je navržen do sekcí A1, A2, A3, které obsahují šest nadzemních podlaží s celkovým počtem 60 bytových jednotek a 6 nebytových prostor a dvě podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné garáže s 57 parkovacími a odstavnými stáními, technické zázemí objektu a sklepní kóje. Jednotlivé sekce jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Zastavěná plocha 2224 m2 celková podlažní plocha 6446 m2.

– Sekce B (B1 až B3) o dvou podzemních podlažích ve kterých jsou umístěny hromadné garáže obsahující 104 parkovacích a odstavných stání a technické zázemí objektu a sedmi nadzemních podlažích, ve kterých bude celkem 93 bytových jednotek a 15 nebytových prostor. Zastavěná plocha 2456 m2. Tyto objekty jsou uspořádány do oblouku v pravidelných rozestupech a jsou propojeny spojovacím krčkem v úrovni 1. PP (mezi B1 a B2) a 2. PP (mezi B2 a B3).

– Bytový dům E je samostatný objekt obsahující 4 NP a 1 PP, kde jsou umístěny hromadné garáže obsahující 26 stání, technické zázemí objektu a sklepní kóje. V objektu E bude celkem 26 bytových jednotek a 6 nebytových prostor. Zastavěná plocha 981 m2.

Dne 20. 02. 2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolní ve věci stavby. Dne 11. 03. 2020 stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu.

MČ Praha 10, zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou MČ Praha 10, podala písemné námitky do stavebního řízení dne 21. 04. 2021 pod č. j. P10-183623/2021 tohoto znění:

  1. Realizace Obytného souboru „Blažimská“ se neshoduje s vizemi a cíli MČ Praha 10, viz Memorandum za ochranu Trojmezí.
  2. Upozorňujeme, že komplexní realizací záměru výstavby Obytného souboru „Blažimská“ bude přečerpán kód E míry využití území funkční plochy OB – čistě obytné dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
  3. Z výše uvedeného důvodu požadujeme, aby příslušný stavební úřad detailně prověřil celkovou naplněnosti koeficientu dle platného územního plánu a neumožnil povolení výstavby, která by byla nad rámec závazného koeficientu.
  4. Dopravní řešení obytného souboru „Blažimská“ je z dostupné projektové dokumentace nejasné. Z dokumentů přístupných k nahlížení jsou sice zřejmé objekty BD, jejich dispozice, chodníky, zpevněné plochy, opěrné zdi, vjezdy do BD, ale hlavní napojení Obytného souboru „Blažimská“ na stávající uliční zůstává jen v rovině dohadů. Upozorňujeme, že ze strany MČ Praha 10 je trvalý nesouhlas s vedením přístupové komunikace k obytnému souboru ve směru o ulice Klapálkova, který by byl realizován přes pozemek č. parc. 2893/1 k. ú. Záběhlice.
  5. Z dostupné předložené projektové dokumentace není jasné, zda je zajištěna dostatečná kapacita venkovních parkovacích míst. Asi 50 bytů 1+kk bude bez garážových stání, ostatní byty mají pouze jedno. Předpokládáme, že při odhadovaném napojení na přilehlé ulice se sníží počet stávajících parkovacích míst na veřejných komunikacích v těchto přilehlých ulicích ke stavebnímu záměru.
  6. Z předložené dokumentace není jasné, zda a jak je ošetřeno, aby nedoházelo k využívání dopravního napojení na ulici U Záběhlického zámku. Tato komunikace naprosto nevyhovuje vyšší dopravní zátěži, která bude stavebním záměrem vyvolána. MČ Praha 10 se v minulosti vyjádřila na žádost stavebníka opakovaně negativně k možnému průjezdu na komunikace přes území naší městské části.
  7. Dále žádáme o prověření, zda se dělením stavby na jednotlivá povolovací řízení nejedná o obcházení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
  8. Po zpracování přesného plánu organizace výstavby, nasazení strojních sestav a akustických parametrů stavební techniky požadujeme předložení splnění hygienických limitů vypracováním akustické studie a žádáme o celkové vyloučení stavebních prací o víkendech a státních svátcích s ohledem na těsnou blízkost přírodního parku.

K uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:

add 1.  Předmětem řízení je stavební povolení na bytové domy. Námitka je nekonkrétní, překračuje výše uvedený rozsah a nelze k ní tedy dle § 114 stavebního zákona přihlédnout, neboť není poddána proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, ani není přímo dotčeno vlastnické právo Účastníka či právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Správní orgán uvádí, že dle charakteru námitky měla být podána již v územním řízení. Pro tyto bytové domy je vydáno platné územní rozhodnutí č.j. MCP11/12/069443/OV/Duk ze dne 27. 11. 2012, které nabylo právní moci dne 7. 1. 2020. Stavební úřad námitce nevyhověl.

add 2.   Splnění kódu míry využití územní je předmětem územního řízení. Stavební úřad okazuje na své vypořádání se s námitkou č. 1. Přesto se se ní správní orgán vypořádal a uvádí, že splnění kódu míry využití území bylo v územním řízení prověřeno a OS Blažimská tento kód splňuje s rezervou.

Posouzení splnění kódu míry využití území E:

Příslušná část vlastního pozemku v ploše (FP) 40 926,0 m2

Maximální kapacita využití vlastního pozemku v ploše 45 018,6 m2

(plocha pozemku násobená koeficientem 1,1)

Hrubá podlažní plocha OS Blažimská (HPP) 36 457,85 m2

Koeficient podlažních ploch

KPP = HPP/FP =36 457,85 /40 926 = 0,89 < 1,1 – odpovídá kódu

Stavební úřad námitce nevyhověl.

add 3.   Stavební úřad odkazuje na své vypořádání se s námitkou č. 2. Splněním kódu míry využití území se stavební úřad zabýval v územním řízení, které bylo ukončeno pravomocným územním rozhodnutím.

Stavební úřad námitce nevyhověl.

add 4.   Napojení OS Blažimská na sítě veřejných komunikací bylo předmětem výše uvedeného územního řízení. Předmětem tohoto stavebního řízení jsou bytové domy A, B a E záměru nazvaného „Obytný soubor Blažimská“ nikoliv stavební povolení na komunikace, s výjimkou staveb uvedených v žádosti ze dne 24. 2. 2021. Páteřní komunikace, která bude zajišťovat příjezd k jednotlivým bytovým domům bude předmětem samostatného stavebního řízení, tato páteřní komunikace byla též předmětem rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. OV/11/051728/Duk, č.j. MCP11/12/069443/0V/Duk ze dne 27.11.2012. Podmínka č. 7 tohoto rozhodnutí zajišťuje, aby veškeré podmíněné stavební práce týkající se komunikace Klapálkova, opěrné stěny pod komunikací Klapálkova a přestavby křižovatky Klapálkova – Senohrabská na světelně řízenou byly dokončeny podáním žádosti o kolaudační souhlas jakékoliv části stavby „Obytný soubor Blažimská“, konkrétně souboru bytových domů „A“ a „B“ a bodového bytového domu „E“.

Stavební úřad námitce nevyhověl.

add 5.   Návrh počtu odstavných a parkovacích stání pro objekty A, B a E je plně v souladu s požadavky, kladenými na stavbu platnými právními předpisy, zejména pak s § 32 „PSP“, podle kterého byl pro stavební záměr stanoven minimální a maximální počet parkovacích stání. Tato skutečnost je uvedena v projektové dokumentaci v části B – souhrnná technická zpráva k jednotlivým objektům, část 4 – Dopravní řešení. Stavebník splnil požadavky na počet parkovacích a odstavných stání, uvedené v platných právních předpisech. Počet parkovacích stání je též v souladu s podmínkami rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. OV/11/051728/Duk, č.j. MCP11/12/069443/0V/Duk ze dne 27.11.2012. Pro potřeby bytových a nebytových jednotek objektu A je navrženo 63 parkovacích stání umístěných do podzemních garáži a pro potřeby návštěvníků je zajištěno 6 venkovních parkovacích stání, pro objekt B je navrženo 104 parkovacích stání, pro potřeby návštěvníků bude zajištěno 12 venkovních parkovacích stání, pro objekt E je navrženo 26 parkovacích stání v podzemních garážích a pro potřeby návštěvníků budou zajištěna 4 venkovní parkovací stání.

Stavební úřad námitce nevyhověl.

add 6.  Předložená projektová dokumentace neřeší stavební povolení komunikací a zpevněných ploch, s výjimkou komunikací a zpevněných ploch v bezprostřední návaznosti na bytové domy, tato komunikace bude předmětem samostatného stavebného řízení. Stavební úřad dále dodává, že přístup k navrhovanému obytnému souboru je umožněn z ulice Klapálkova v souladu s rozhodnutím o umístění stavby sp.zn. OV/11/051728/Duk, č.j. MCP11/12/069443/OV/Duk ze dne 27. 11. 2012. Dopravní napojení bylo předmětem územního řízení, ze kterého je patrné, že záměr obytný soubor Blažimská není dopravně napojen na komunikaci U Záběhlického zámku.

Stavební úřad námitce nevyhověl.

add 7.   Posuzování vlivů na životní prostředí bylo předmětem územního řízení. V územním řízení byl vliv na životní prostředí posouzen pro všechny objekty v rámci Obytného souboru Blažimská, tedy bytové domy A, B, C, D a E a jako takový není záměr OS Blažimská posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pro záměr Obytného souboru Blažimská proběhlo zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. Sp. Zn. S-MHMP-302660/2009/OOP/VI/ElA/627-2/Pac ze dne 17. 6. 2010 a skutečnost, že záměr nebude posuzován dle výše uvedeného zákona, byla potvrzena sdělením Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP-0190237/2011/7/OOP/V1 ze dne 17. 5. 2011, které bylo podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

Stavební úřad námitce nevyhověl.

add 8. Pro záměr OS Blažimská byla vypracována akustická studie z května 2017, zpracovaná společností Greif-akustika č. zakázky Z170238-1, která posuzovala hluk při provozu a výstavbě bytových domů A, B a E v rámci OS Blažimská a bylo stanoveno, že hluk nepřekročí v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto je také potvrzeno závazným stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 46675/2017 ze dne 16. 11. 2017, které je součástí spisu. K požadavku o vyloučení prací o víkendech a státních svátcích správní orgán uvádí, že v předložené projektové dokumentaci není uvedeno, že stavba nesmí být prováděna ve dnech pracovního klidu. Stavební úřad nestanovil v rámci podmínek tohoto rozhodnutí nutnost omezení či vyloučení pracovní doby o víkendech a svátcích, a to s přihlédnutím k nutnému prodloužení doby realizace stavby, ke kterému by v důsledku této podmínky došlo, což by mělo za důsledek zatěžování hlukem a prašností z výstavby okolní obyvatele déle než je nezbytně nutné.

Stavební úřad námitce nevyhověl.

S ohledem na výše uvedené, stavební úřad považuje námitky za vypořádané.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

 

MČ Praha 10 se neztotožňuje s názorem stavebního úřadu, že podané námitky jsou nedůvodné a požaduje její opětovné posouzení u nadřízeného orgánu, tj. Magistrátu hl. m. Prahy.

Dlouhodobým zájmem MČ Praha 10, resp. HMP a dle současně platného Memoranda za ochranu Trojmezí i zájmem MČ Praha 4, MČ Praha 11 a MČ Praha 15, je ochrana přírodně-krajinných hodnot lokality Trojmezí, jejího rekreačního potenciálu a významu pro obyvatele uvedených MČ, viz přílohu 1 a 2 tohoto dopisu.

Stavba, která je předmětem rozhodnutí – stavebního povolení, má potenciál narušit tyto hodnoty. Význam těchto hodnot potvrzuje připravovaná Krajinářská studie „Trojmezí“, jejímž zadavatelem je HMP a zpracovatelem je IPR hl. m. Prahy. Krajinářská studie je zadávána na základě usnesení RHMP č. číslo 828 ze dne 19. 4. 2021 k návrhu znění Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“.

Na základě výše uvedeného se MČ Praha 10, zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou MČ Praha 10, odvolává proti rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu s názvem Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E, na pozemcích parc. č. 3466/1 (orná půda) a 3485 (orná půda), v katastrálním území Chodov.

S pozdravem

 

Renata Chmelová

starostka MČ Praha 10

 

Přílohy: č. 1 – současně platné Memorandum za ochranu Trojmezí

č. 2 – dopis MČ Praha 10 s informací o připojení k Memorandu za ochranu Trojmezí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *