Deklarace k 25. výročí ustavení Senátu

MY, ČLENKY A ČLENOVÉ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, SOUČASNÍ I BÝVALÍ, V ČASE 25. VÝROČÍ USTAVENÍ SENÁTU SLAVNOSTNĚ PROHLAŠUJEME:

Ústavodárce, vědom si zkušeností se systematickým a opakovaným zneužíváním moci během 20. století, obdařil Senát kontrolní a stabilizující
funkcí za účelem rozdělení, vyvážení a kontroly státní moci. Historie nás učí, že jen takto uspořádaná moc může úspěšně čelit pokušením, aby se stala neomezenou a namísto služby obecnému dobru a všem občanům sloužila jen svým držitelů, jejich svévoli.

Každé rozvržení výkonu moci je pouhým záměrem, pokud se nepropojí s odpovědností osob, které jsou k výkonu moci povolány, aby společně
přispívaly k dobrému vládnutí. V něm své místo nacházejí zájmy a vůle většiny i práva jednotlivců a menšin, pravidla ústavního státu i demokratic-
ký étos občanského angažmá, zřetel k potřebám okamžiku i budoucích generací. To vše je vyjádřeno i v preambuli Ústavy České republiky.

Senát je od svého ustavení garantem trvání a naplňování společenské smlouvy z doby zaklá dání našeho demokratického právního státu. Byla naplněna nadějí v otevřenou, lepší a trvale udržitelnou budoucnost.

Tehdejší budoucnost se stala naší současností. Má-li v ní původní, polistopadová, společenská smlouva, a ústavní pořádek jako její vyjádření, nadále obstát, musí být chráněna, rozvíjena a vysvětlována jako předpoklad dobrého života
každého občana. Nikdo se nesmí cítit zapomenut a přehlížen pro své názory či sociální postavení.

Senátoři pocházející z 81 volebních obvodů jsou předurčeni právě k tomu, aby do nejvyšších pater politiky přenášeli hlasy z centra i periferie, hlasy slyšitelné, také však hlasy, které je potřeba zesílit. Nejde ale jen o jednostranné působení ve směru od občanů k politice. Důležité je rovněž informování občanů o tom, co a proč se v politic kém prostředí děje a jak to souvisí s jejich životy. Bez toho mohou demokratické procedury půso bit jako jen málo srozumitelné a samoúčelné.

Vývoj ve světě v posledních letech ukazuje, že svoboda, demokracie, ba ani život sám, nejsou samozřejmosti. Ztratíme-li to ze zřetele, můžeme o ně přijít. Být senátorkou či senátorem českého

Parlamentu znamená závazek tyto hodnoty aktivně provždy prosazovat a chránit.

 

 

deklarace A3_v2-pages-1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *