Nejdříve je potřeba bydlet!

Shrnutí mé roční práce předsedkyně senátního podvýboru pro bydlení.

Po mém dvouletém působení (2016-2018) v senátním výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jsem před rokem dostala důvěru vést nově vzniklý podvýbor pro bydlení.Činnost podvýboru jsem zaměřila především na oblast podpory dostupnosti a rozvoje bydlení s ohledem na rychle rostoucí ceny nájmů a nemovitostí, otázky spojené s vyloučenými lokalitami a bezdoplatkovými zónami. Podvýbor se také zabýval aktuální situací přípravy zákona o sociálním bydlení a věnoval se tématům družstevní bytové výstavby a sdílené ekonomiky.
Snahou během celého roku 2019 bylo propojit zástupce ministerstev, která mají témata bydlení v gesci, se zástupci obcí a měst. Zváni byli také zástupci neziskového sektoru, bytových družstev či SVJ, stejně jako zástupci odborné veřejnosti. Podařilo se nám pokrýt většinu ze stanovených tematických okruhů a nejvíce jsme se věnovali aktuálním trendům a jejich dopadům na společnost.

Moje doporučení a shrnutí jak řešit dostupné bydlení:

pouhá reforma systému dávek na bydlení příčiny krize nevyřeší: je třeba se zaměřit na klíčové problémy jako finanční nedostupnost bydlení (půjčky, družstevní bydlení, dotované obecní byty apod.), nedostatečné řešení exekuční pasti, podfinancování strukturálně postižených obcí nebo nedostatečnou podporu sociální práce v obcích

– reforma sociálních dávek na bydlení (příspěvek na bydlení a pro ty, co jsou v hmotné nouzi doplatek na bydlení). Příčiny problémů v oblasti bydlení často leží mimo dávkový systém, přesto je to právě dávkový systém, který nutně potřebuje reformu. Nesouhlasím ale s předloženým návrhem zákona od MPSV. Shoduji se s připomínkami Platformy pro sociální bydlení.

– chybí jednoznačná pravidla pro určení obvyklého nájemného (problém zejména s dávkovým systémem)

– chybí zákon o sociálním bydlení. Obce mají velmi různorodé potřeby, navíc naprostá většina z nich nedisponuje žádným domovním fondem, bylo by tak velice obtížné postihnout v zákoně o sociálním bydlení všechny jejich potřeby. Spíše by se tedy mělo jednat o paletu nástrojů, ze které by obce mohly vybírat.

– pokud vznikne zákon o sociálním bydlení, je třeba zajistit navázání sociální práce na přidělení sociálního bydlení spolu s pečlivým monitoringem neplacení či např. dluhového poradenství

– je zde potřeba vzniku cenových map a  definování standardu sociálního bytu

– počítat s výstavbou či přestavbou malých bytů pro seniory, do budoucnosti jich bude přibývat (za 15 let by se počet seniorů měl zdvojnásobit)

– podpořit dotační tituly jak na rekonstrukce, tak na výstavbu

– revitalizace panelových sídlišť včetně veřejného prostoru – jak umožnit obcím čerpat finance a poradenství na tyto aktivity (příklady dobré praxe, řešení právních problémů, komunitní práce atd.)

– více se zabývat družstevním bydlením ve spolupráci se zástupci organizací zastřešující bytová družstva a společenství vlastníků. Najít možnosti, jak podpořit tento typ bydlení, který je v zahraničí velmi populární a úspěšný.

– podpořit finančně či jinak vznik Kontaktních míst pro bydlení, a to zejména ve větších městech. V Praze je zatím toto místo jen na Praze 7 a Praze 10 (na Praze 10, kde jsem zároveň i starostkou, jej od června 2019 navštívilo již 670 klientů). Zatím si tato místa financují MČ samy.

– zajistit servis pro starosty – cílené poradenství v oblasti bydlení, aby obce byly schopné řešit bytové problémy co nejvíce samy (princip subsidiarity)

– poskytnout obcím nástroje, jak pracovat s vyloučenými lokalitami (úzce souvisí se zákonem o sociálním bydlení, stanovením obvyklého nájemného atd.)

– je třeba diskutovat i o problému prázdných bytů a nových sdílených služeb v oblasti bydlení typu Airbnb

– máme extrémně pomalé stavební řízení. Navrhovaná reforma stavebního zákona neřeší klíčové problémy, tedy je pravděpodobné, že ani po jejím přijetí nebude možné nastartovat stavební boom, který je třeba.

Desatero přípravy zákona o sociálním bydlení (PSB):

1. Systém prevence ztráty bydlení zajistí, že se lidé neocitnou v bytové nouzi
Prevence je výrazně efektivnější a levnější než následné řešení problémů. Obce budou mít k dispozici informace o tom, že někomu hrozí ztráta bydlení, takže budou moci včas nabídnout vhodnou podporu s cílem udržet si nebo najít bydlení.
2. Na sociální bydlení budou mít nárok lidé v bytové nouzi, přednostně ti nejohroženější
V bytové nouzi jsou ti, kdo nemají (vyhovující) bydlení, jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo vynakládají za své bydlení nepřiměřeně vysokou část svých příjmů. Metodiku identifikace ohrožených domácností by měl zpracovat stát.
3. Sociální bydlení bude poskytováno lidem v bytové nouzi, ne za odměnu nebo zásluhu, ale protože bydlení potřebují
Čím déle je domácnost v bytové nouzi, tím závažnější dopady je následně třeba řešit. Zásluhovost vylučuje z pomoci ty, kterým se problémy nashromáždily, tedy ty nejohroženější. Teprve bydlení umožňuje stabilizovat situaci domácnosti, což následně usnadňuje řešení potíží se zdravím, prací, vzděláváním, vztahy a dluhy. Nepodmíněné poskytnutí sociálního bydlení ovšem neznamená, že by domácnost nemusela plnit povinnosti vyplývající ze standardní nájemní smlouvy
4. Stát zajistí finance obcím, obce zajistí bydlení lidem v bytové nouzi
Sociálního bydlení pro lidi v bytové nouzi vede přes prvotní náklady k úsporám ve veřejných rozpočtech. Stát zajistí dlouhodobé financování veškerých nákladů spojených s plánováním a zajišťováním sociálního bydlení. Za naplňování nároku na bydlení budou zodpovědné obce.
5. Sociální bydlení bude zajišťováno výhradně ve standardních bytech
Pobyt v ubytovacích zařízení nevede k osvojení „kompetencí k bydlení,“ ani dostatečně nestabilizuje situaci domácnosti. Ubytovny ani jiné formy nevyhovujícího bydlení nejsou sociálním bydlením, ale bytovou nouzí, tedy součástí problému, jenž je třeba řešit.

6. Kvalita poskytovaných bytů bude pod veřejnou kontrolou
Poskytovatelé sociálního bydlení se budou muset registrovat. Registrátor bude kontrolovat dodržování minimálních standardů sociálního bydlení, aby bylo zamezeno byznysu s chudobou.

7. Kvalitní podpora, zejména sociální práce, bude dostupná těm, kdo ji potřebují. Nikoliv nucena všem, nehledě na to, zda ji potřebují
Všichni, kdo ji budou potřebovat, budou mít k dispozici kvalitní podporu, zejména sociální práci, která jim pomůže s nalezením, popřípadě udržením, standardního bydlení. Dostupnost podpory je nutnou podmínkou, aby systém sociálního bydlení fungoval.

8. Bydlení bude lidem v bytové nouzi poskytováno, dokud jej budou potřebovat
Nucené stěhování ze sociálního bydlení často vede k destabilizaci domácnosti a může vést k opětovnému pádu do bytové nouze. Proto je důležitá jistota, že bydlení bude mít domácnost k dispozici, dokud nebude schopna svou bytovou potřebu řešit samostatně.

9. Sociální bydlení bude rozptýlené v rámci běžné zástavby a mimo vyloučené lokality
Přílišná koncentrace domácností, jež se potýkají s různými sociálními problémy, může mít na tyto domácnosti stejně jako na okolí negativní dopady. Rozptýlené sociální bydlení v oblastech s dostupnou základní infrastrukturou oslabuje segregaci a stigmatizaci a navázané negativní jevy.

10. Náběh systému bude mít realistický harmonogram
Zákon bude předložen ke schválení Poslaneckou sněmovnou nejpozději do konce roku 2019. Vedle harmonogramu je třeba například stanovit závazné termíny, do kdy by mělo být k dispozici potřebné množství bytů.

Renata Chmelová
předsedkyně podvýboru pro bydlení
senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

2 komentáře u „Nejdříve je potřeba bydlet!“

 1. Proč berete peníze důchodcům co dostali od sněmovny proč zvyšujete nájem důchodcům stávající nájem!!!Spravedlnost proč vy máte sprivatizovane byty a mi né a pro to MČ 10 bude bohatší o stamiliony a Vlasta a Piráti si můžou přidat na úkor důchodců a potřebných. Stále nevím pro koho na ty radnici jste pro lidi teď vyberete od chudých miliony a hned budete opravovat radnici děkujeme odejděte!!

  1. Dobrý den, chtěla bych vysvětlit proč jsme přistoupili k navýšení nájemného. Jako starostka dělám rozhodnutí, která nejsou vždycky jednoduchá, a věřte mi, že zvýšení nájemného po mnoha a mnoha letech mezi ně patří.

   Ponechat ceny nájmů na úrovni, kde byly již před lety, není možné, protože pak nebudeme mít dostatek financ na opravy bytů a domů.

   Zvýšili jsme nájemné – protože se během let zvýšily také mzdy, důchody a celková životní úroveň.
   Zvýšili jsme nájemné, abychom měli finanční zdroje na postupnou opravu našeho bytového fondu.
   Zvýšili jsme nájemné, ale také jsme zřídili Kontaktní centrum bydlení, aby ti, kdo se dostanou do problémů s bydlením, dostali radu a praktickou pomoc.

   Každopádně je stále nájem v obecních bytech na polovině než v komerčním nájmu. A to je obrovskou výhodou pro ty, kdo dlouhodobě mají zajištěné bydleni v obecním bytě. Vězte, že většina lidí na Praze 10 platí okolo 300 Kč/m2.

   Ráda s Vámi proberu celý problém osobně při otevřených hodinách radních.
   Budete se moci zeptat i na další věci, které Vás budou zajímat. Nejbližší moznost je 11. 3. 15-18h. Moje dveře jsou otevřené všem. Je to budova A, 4. patro.

   Doplňuji i osobní informaci, žejsem žádný byt na Praze 10 jsem neprivatizovala.

   S pozdravem

   Renata Chmelová
   starostka MČ Praha 10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *