Úvodní slovo starostky k návrhu rozpočtu MČ Prahy 10 pro 2019

Vážené zastupitelky a zastupitelé,
vážené občanky a občané,
předkládám Vám Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 pro rok 2019. Tento návrh bude projednán ve Finančním výboru, v Radě MČ Praha 10 a následně v zastupitelstvu MČ Praha 10 dne 25. března 2019, které jej bude schvalovat.
 

Jedná se o první Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti, který předkládám jako starostka. Bohužel má velmi daleko k ideálu mému i mých koaličních partnerů. Zdědili jsme městskou část, která si roky žila nad poměry a kterou bývalé vedení smluvně zavázalo k investicím, jejichž objem je již v letošním roce na samé hranici ufinancovatelnosti. Některé projekty přitom budou v budoucnu generovat další provozní výdaje, aniž by byl souběžně zajištěn zdroj jejich financování. S jednorázovými příjmy z prodeje bytového fondu bylo nakládáno jako s neomezeným a nevysychajícím zdrojem, běžné výdaje městské části dlouhodobě rostly a o svěřený majetek se nikdo nestaral, o čemž svědčí stovky dlouhodobě prázdných bytů i nebytových prostor.
Jednou z našich priorit je otevřená radnice. Proto je třeba zdůraznit, že Návrh rozpočtu a plán zdaňované činnosti zveřejňujeme víc než měsíc před jeho projednáváním v zastupitelstvu, aby opozice i široká veřejnost měli dostatek času a možnost se k němu vyjádřit (způsob podání podnětů a připomínek je podrobně popsán dále). Zároveň jsme vytvořili veřejně dostupný dokument “Průvodce pro občany Prahy 10” s cílem přiblížit navrhovaný rozpočet a plán zdaňované činnosti pomocí komentářů a grafů. A půjdeme ještě dál – v následujících letech chceme zprovoznit online rozpočet s možností rozklikávání jednotlivých kapitol a položek.
Návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2019 počítá s příjmy 645 mil. Kč, běžnými výdaji 814 mil. Kč, investicemi 601 mil. Kč a schodkem 771 mil. Kč. Takto vysoký navržený schodek není důsledkem našeho rozhodnutí. Je důsledkem rozhodnutí, které učinilo minulé vedení MČ, jelikož v průběhu roku 2018 podepsalo smlouvy na realizaci investic v objemu překračujícím 600 mil. Kč. Ty bude nutné v letošním a částečně v příštím roce realizovat. Navržený nárůst běžných výdajů je naopak nejnižší od roku 2016 a je tak začátkem velmi náročné cesty ke zvýšení efektivnosti fungování MČ Praha 10.
Plán zdaňované činnosti pro rok 2019 očekává výnosy 431 mil. Kč, náklady 491 mil. Kč a ztrátu 60 mil. Kč. I když tato ztráta je krytá zůstatkem účtu zdaňované činnosti, je přímým důsledkem realizace programových cílů stávající koalice, která nechce nekoncepčně rozprodávat nemovitý majetek na úkor dalších generací a chce ho naopak pečlivě udržovat a rozvíjet. V roce 2019 předpokládáme nižší výnosy z prodeje majetku a vyšší náklady na opravy a udržování. Proto tímto rozhodnutím bude možné v dalších letech tak nově pronajmout opravené byty i nebytové prostory, které byly kvůli velmi špatnému technickému stavu často roky prázdné a negenerovaly žádné výnosy. V konečném důsledku toto bude znamenat vyšší a především stabilní příjmy, které se však na rozdíl od rychlých jednorázových příjmů z prodeje majetku budou opakovat každý další rok.
Do konce roku 2019 bude dokončena výstavba MŠ Nad Vodovodem, rekonstrukce Kina Vzlet, bude zmodernizována školní jídelna v ZŠ Hostýnská a zrevitalizován prostor před OC Cíl.
Při zdravém hospodaření kryjí běžné příjmy běžné výdaje, a pokud vznikne přebytek, je v budoucnosti použit na krytí investic. Toto pravidlo platí pro domácnost stejně jako pro samosprávu – a já Vám slibuji, že uděláme vše proto, aby to platilo i pro hospodaření MČ Praha 10.
Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *